Varovanje zasebnosti

V KNOWTEC, d.o.o. spoštujemo zasebnost obiskovalcev spletnih strani in osebnih podatkov ne bomo posojali, prodajali ali dali na razpolago tretjim osebam. Podatki, ki nam jih boste zaupali, bodo za interno uporabo v našem podjetju, za promocijske namene in za izboljševanje delovanja spletnih strani.

Obveščamo vas, da pri izvedbi povpraševanj in delno tudi pri izvedbi promocijskih aktivnosti sodelujemo z zunanjimi izvajalci za opravljanje poštnih in drugih marketinških storitev. V teh primerih moramo vaše podatke posredovati tretjim osebam in vam dajemo zagotovilo, da bodo uporabljeni izključno za izvedbo storitve. Vedno imate možnost, da se odjavite iz seznama prejemnikov naših promocijskih sporočil, preprosto tako, da nam pišete preko spletnega obrazca, ali na info@know-tec.com.

Uporaba kontaktnih obrazcev

Kontaktni obrazci na spletnem mestu KNOWTEC, d.o.o. zajamejo in shranijo kontaktne podatke. Z nadaljevanjem na ta način se uporabnik strinja, da ga lahko naši svetovalci, torej zaposleni podjetja KNOWTEC, d.o.o. kontaktirajo v zvezi s ponudbo podjetja in mu svetujejo pri nakupu.

Splošni pogoji poslovanja

 • SPLOŠNOVsi sporazumi, ponudbe in potrditve med stranko in podjetjem KNOWTEC, d. o. o. morajo biti pisni. Dodatni ustni pogoji so neveljavni. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, če je to posebej dogovorjeno in zapisano. 
 • MERITVE, PONUDBA IN POTRDITEV NAROČILA
  Stranka je pred pripravo ponudbe dolžna posredovati vse podatke (izolacija sten, izolacija strehe, vrsta oken, ogrevalna površina, podatki o trenutnem ogrevalnem sistemu, trenutni porabi …) ali opozoriti komercialista na skrite ovire, saj je v nasprotnem primeru morebitne dodatno nastale stroške dolžna kriti sama. Ponudba velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Pred potrditvijo naročila je stranka dolžna preveriti vse opise, količine in vrednosti na ponudbi. Kasnejših nejasnosti po dobavi se ne priznava in ne morejo biti predmet reklamacije. Veljavnost ponudbe je, če ni drugače navedeno, štirinajst (14) dni od njene izdaje. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Plačilo ponudbene / predračunske vrednosti pomeni, da stranka potrjuje pravilnost/ustreznost naročila, se strinja z vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja. Vse spremembe so mogoče največ en (1) dan po plačilu ponudbene/predračunske vrednosti ali potrditve naročila, izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, zato ima zanje podjetje KNOWTEC, d. o. o. pravico izstaviti dodatni račun, ki ga je stranka dolžna poravnati v skladu z rokom plačila navedenem na računu. Pridržujemo si pravico do spremembe v izdelavi zaradi konstrukcijsko-tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Če ni navedeno drugače, stranka jamči za vse podatke, ki jih je podala sama. KNOWTEC, d. o. o. jamči za vse podatke pridobljene z meritvami, ki jih opravi samostojno. Kadar stranka oddaja naročilo preko telefona, spletnega povpraševalnega obrazca, elektronske pošte ali faksa, sama odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme stranke.
 • CENE IN PLAČILO
  Podjetje KNOWTEC, d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, mere ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov. Če ni drugače navedeno ali določeno, veljajo cene v evrih (EUR), brez embalaže (ta se zaračunava posebej in je vračljiva po dogovoru). Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ki bo zaračunan in prikazan posebej v računu, v predpisani višini na dan izstavitve računa. Naročnik lahko opravi plačilo na transakcijski račun podjetja KNOWTEC, d. o. o. ali pa z neposrednim plačilom na sedežu podjetja KNOWTEC,  d. o. o. Naši računi so plačljivi, kot je prikazano na računu oziroma najkasneje v času osem (8) dni od datuma izstavitve računa, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno s strani KNOWTEC,  d. o. o. Če stranka zamuja s plačilom in tega ne more opravičiti s primerom višje sile, lahko zahtevamo zamudne obresti skladno z zakonom. Menice in naročilnice niso podlaga za naročilo ali zavarovanje plačila.
 • DDV
  Splošna stopnja DDV je 22 %. Za vgradnjo (stanovanja do 120 m² in stanovanjske hiše do 250 m² ) je DDV 9,5 %. V skladu s 54. in 54a. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1_PIZDDV-NPB14) stranka s plačilom ponudbe potrjuje, da se lahko uporabi znižana DDV stopnja, ki znaša 9,5 %, ker gre za:

  • stanovanje, ki je del socialne politike in ne presega 120 kvadratnih metrov uporabne površine v več stanovanjski stavbi (uporabna površina je seštevek bivalnih prostorov);
  • Stanovanje, ki je del socialne politike in ne presega 250 kvadratnih metrov uporabne površine v enostanovanjski stavbi (uporabna površina je seštevek bivalnih prostorov).

  V primeru kasnejših ugotovitev, da je stranka podala neresnične podatke, stranka soglaša, da bo poravnala razliko v ceni zaradi razlike v obračunu DDV (namesto 9,5 % se zaračuna 22 %) in vse pripadajoče stroške, ki nastanejo pri ugotovitvi ustreznega inšpekcijskega organa. V primeru da je stranka davčni zavezanec, je dolžna posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru ne priznavamo kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

 • PLAČILNI POGOJI
  Plačilni pogoji so definirani na sami ponudbi/predračunu.
 • DOBAVA IN DOBAVNI ROKI
  Dobavni roki se določajo glede na vsebino ponudbe/predračuna, upoštevajoč zasedenost poslovnega procesa. Okvirni dobavni rok je naveden na ponudbi. Dobavni roki začnejo teči po dokončni kupčevi potrditvi ponudbe. Kupca se o montaži obvesti pisno ali ustno, najmanj dva dni pred pričetkom del. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost ali nepripravljenost za montažo, se dobavni rok ustrezno podaljša. Kupec potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo/predračunom in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom o prevzemu oz. s podpisom na montažnem zapisniku. Tako kupec potrjuje, da je KNOWTEC, d. o. o. v celoti realiziral ponudbo/predračun in da s tem pridobi vse pravice, ki iz tega izhajajo. Dvig blaga oziroma odprema je mogoča v času uradnih na sedežu podjetja KNOWTEC, d. o. o., Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, tri delovne dni po našem pisnem obvestilu o dolžnosti prevzema blaga, preide na kupca.
 • PRIDRŽANJE LASTNIŠTVA
  V primeru postopanja stranke v nasprotju z določili pogodbe, še posebej v primerih zamude plačil, ima podjetje KNOWTEC, d. o. o. retencijsko pravico na še ne vgrajenem blagu (pravico vzeti blago nazaj). Po zaplembi blaga je KNOWTEC, d. o. o. upravičen unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatno nastalimi stroški pa zaračunati stranki.
 • GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK
  Garancijska izjava – Proizvajalec podjetje KNOWTEC,  d. o. o. oziroma prodajalec (v nadaljevanju »garant«) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelkov, ki predstavljajo prodajni program prodajalca. – Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. – Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti garanta za napake na blagu. – Datum izročitve blaga je označen na garancijskem listu. – Podatki, ki identificirajo blago, so navedeni na računu. – Garant vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku, v času, ki ni daljši od 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi izdelka. Če bo potrebno, bo izdelek v skladu s to garancijsko izjavo in zakonskimi določili brezplačno zamenjal. – Garancija garanta zavezuje tako pod pogoji, določenimi v garancijskem listu, kot tudi pod pogoji, ki jih garant navaja v njegovem oglaševalskem sporočilu. – V primeru garancijskega popravila izdelka se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. – Podaljšanje garancije se uveljavlja na podlagi servisne dokumentacije, iz katere je razvidno trajanje popravila. – Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili veljavne zakonodaje. – Za zamenjano blago ali za zamenjani bistveni del blaga z novim, garant izda nov garancijski list. – Garant pokriva stroške transporta največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošta). – Garancijsko jamstvo je prenosljivo in ni vezano na prvega lastnika. Garancijski rok Garant jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga končnemu uporabniku. Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere veljajo različni garancijski roki. Uveljavljanje garancijskega zahtevka Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa in potrjenega garancijskega lista. Pri predaji servisnega zahtevka je obvezno potrebno navesti številko računa ali številko kateregakoli drugega dokumenta (odpremnica, ponudba), na osnovi katerega je možno nedvoumno določiti izdelek, ki je predmet servisnega zahtevka.
 • PODALJŠANA GARANCIJA IN JAMSTVO 6+ ZA ODPRAVO NAPAK
  Poleg osnovne 2-letne garancije proizvajalca po Zakonu o varstvu potrošnikov in Obligacijskem zakoniku, lahko kupcu v akcijskih paketih za posebej določene izdelke nudimo tudi podaljšano garancijo za 3-letno jamstvo in JAMSTVO 6+. Podaljšana garancija za 3. leto velja izključno za izdelke TermoPlus in nudi enake pravice, kot jih nudi osnovna 2-letna garancija. JAMSTVO 6+ velja izključno za toplotne črpalke TermoPlus in nudi podaljšano jamstvo do dopolnjenega 6. leta od predaje toplotne črpalke kupcu. JAMSTVO 6+ se sklene z dnem predaje toplotne črpalke kupcu, oziroma najkasneje v roku enega leta od nakupa in velja po poteku garancijske dobe do dopolnjenih 6 let, šteto od dne predaje toplotne črpalke kupcu. Vsebina kritja Jamstva 6+ V času trajanja JAMSTVA 6+ pogodbeni serviserji družbe KNOWTEC, d. o. o. nudijo, da bodo v obdobju od poteka garancijske dobe do dopolnjenih 6 let, šteto od datuma izročitve blaga, ki je označen na garancijskem listu, v času ne daljšem kot 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravili napake v materialu ali izdelavi izdelka. JAMSTVO 6+ velja za ozemlje Republike Slovenije in ni prenosljivo. Izključitve pri Jamstvu 6+ Zahtevki, ki niso izrecno opredeljeni v vsebini kritja JAMSTVA 6+, niso utemeljeni in jih kupec ne more uveljavljati v okviru s JAMSTVA 6+. JAMSTVO 6+ ne krije stroškov, nastalih zaradi poškodb nastalih zaradi zunanjega vpliva na toplotno črpalko (prenapetost, fizične poškodbe, uporaba, ki ni v skladu z navodili proizvajalca, …). Kupci na podlagi JAMSTVA 6+ niso upravičeni do zahtevka iz naslova odškodnin ali drugih zahtevkov, niti se navedeno jamstvo v nobenem oziru ne more in ne sme razlagati na način, da KNOWTEC, d. o. o. prevzema kakršnekoli dodatne obveznosti, kot pa tiste, ki so izrecno naštete. V primeru popravila izdelka se JAMSTVO 6+ ne podaljšuje za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. V primeru zamenjave blaga ali bistvenega dela blaga z delujočim blagom ali delujočim bistvenim delom blaga na podlagi JAMSTVA 6+, KNOWTEC, d. o. o. ne izda novega garancijskega lista. Prav tako so za zamenjan del blaga ali zamenjan del bistvenega dela blaga izključene pravice potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti za napake na blagu. Za zamenjano blago ali bistven del blaga veljajo kritja iz naslova JAMSTVA 6+, do poteka roka za katerega je sklenjeno JAMSTVO 6+. Pogoji Jamstva 6+ JAMSTVO 6+ je sklenjeno, kadar je postavka navedena na računu podjetja KNOWTEC, d. o. o. Uveljavljanje JAMSTVA 6+ velja le ob predložitvi originalnega računa in potrjenega jamstvenega lista, ki ga za uveljavljanje JAMSTVA 6+ izda KNOWTEC, d. o. o.. Pogoj za uveljavljanje JAMSTVA 6+ so: – uporaba toplotne črpalke skladno z navodili proizvajalca; – redno opravljanje servisnih pregledov toplotne črpalke s strani podjetja KNOWTEC, d. o. o. oziroma pooblaščene osebe s strani podjetja KNOWTEC, d. o. o. – redni servisni pregled mora biti opravljen vsakih 12 mesecev, pri čemer je največja dovoljena prekoračitev izvedbe servisnega pregleda 1 mesec; – vsa popravila in servisi na toplotni črpalki morajo biti v času trajanja garancijske dobe in JAMSTVA 6+ opravljeni s strani podjetja KNOWTEC, d. o. o. oziroma od pooblaščene osebe s strani podjetja Termo Shop d. o. o. Za naročilo rednega servisa je odgovoren izključno kupec oz. uporabnik toplotne črpalke.
 • MONTAŽNA NAVODILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV
  Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi/predračunu, ki so nujna za dokončanje del (morebitna gradbena in zemeljska dela, oplesk, opaženje, postavljanje odrov, odvoz stare opreme, najem dvigala, odstranitev spuščenih stropov ipd.) in ki jih ni bilo možno predvideti, gredo v breme kupca in se dodatno zaračunajo. Kupec ima dolžnost, da se pred začetkom montaže seznani z načrti in potekom del, saj po začetku vgradnje opreme (npr. napačna lokacija opreme ipd.) nestrinjanje z izvedenimi deli ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški so breme kupca. Stranka mora pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile nemoten potek montaže. Zagotoviti mora prost dovoz do objekta, prehodno stopnišče in druge dostope, ustrezen dovod električne energije. Poskrbeti mora za zaščito ljudi, materiala in delovnega okolja. Pri montaži, ki traja dalj časa, mora zagotoviti prostor za shranjevanje orodja, ki mora biti zaklenjen. Stranka mora biti prisotna na lokaciji montaže vsaj pred in po montaži. Po dokončanju del mora stranka prevzeti vgrajeno opremo, v nasprotnem se razume, da je blago s strani investitorja prevzeto brez napak in pripomb. Podjetje KNOWTEC, d. o. o. skrbi za redno interno usposabljanje monterjev.
 • OSTALI POGOJI
  Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v naših prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih.
 • REŠEVANJE SPOROV
  Če v sporazumu oziroma potrditvi naročila ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju. Kljub navedenemu si družba KNOWTEC, d. o. o. pridržuje pravico uvedbe sodnih postopkov tudi na drugih pristojnih sodiščih.

 

Pravno obvestilo

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in druga vsebina spletne strani www.know-tec.com, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, razen, kjer je navedeno drugače. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način javno reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja KNOWTEC, d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Vsebino strani si lahko ogledujete, kopirate, natisnete izključno za osebno uporabo, pod pogojem, da vsebino uporabljate v informativne in neprofitne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

Vsebina strani je informativnega značaja, zato KNOWTEC, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletnih straneh. Fotografije so ilustrativne, nekatere pa zgolj samo simbolne narave. Pridržujemo si možnost tipkarskih napak v besedilih.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. KNOWTEC, d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na naši spletni strani, in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na naši spletni strani. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili kar najhitreje odpraviti.

Logotipi so registrirane znamke, za katere ima dovoljenje za uporabo družba KNOWTEC, d.o.o. Prepovedana je reprodukcija, ali raba celote, ali dela logotipa v kakršnikoli obliki, razen s pisnim dovoljenjem družbe KNOWTEC, d.o.o.

 

Pravno obvestilo (Disclaimer)

 

Pogoji uporabe spletnih strani podjetja KNOWTEC, d.o.o., Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Pomembno:

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani ali spletne aplikacije podjetja KNOWTEC, d.o.o., Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Sav. dolini (v nadaljevanju: KNOWTEC, d.o.o.), uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. Vstop na spletno stran KNOWTEC, d.o.o. pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da je bil uporabnik oziroma obiskovalec spletnih strani predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter, nadalje, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja. Pogoji določajo pogoje uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij ter drugih spletnih vsebin KNOWTEC, d.o.o. ter pojasnjujejo, kako KNOWTEC, d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke.

Lastnik in skrbnik spletnih strani ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je KNOWTEC, d.o.o.

Pogoji uporabe spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletne strani, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije KNOWTEC, d.o.o. so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pri obiskovanju spletnih strani KNOWTEC, d.o.o., sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, KNOWTEC, d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah KNOWTEC, d.o.o. in priporoča, da teh strani ne uporablja in jih zapusti.

KNOWTEC, d.o.o. si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko KNOWTEC, d.o.o. prepreči uporabo storitve ali jo prekine.
Podatki na spletnih straneh in v spletnih aplikacijah so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov. KNOWTEC, d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh ali spletnih aplikacijah. Uporaba spletnih strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. KNOWTEC, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. KNOWTEC, d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje spletnih strani ali spletnih aplikacij. Nadalje KNOWTEC, d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last KNOWTEC, d.o.o., prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletne strani oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo do katere od drugih spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. KNOWTEC, d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.
KNOWTEC, d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani in spletnih aplikacij kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb KNOWTEC, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

Za uporabo nekaterih delov spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih oziroma za uporabo spletnih aplikacij KNOWTEC, d.o.o., se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih.
KNOWTEC, d.o.o. bo vaše osebne podatke, dobljene prek svojih spletnih strani skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev KNOWTEC, d.o.o., za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah KNOWTEC, d.o.o. in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani KNOWTEC, d.o.o. oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih KNOWTEC, d.o.o. v skladu s temi pogoji.
Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.
KNOWTEC, d.o.o. od obiskovalcev spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njegovih spletnih strani. Osebne podatke KNOWTEC, d.o.o. zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.
Za uspešno upravljanje in omogočanje storitev KNOWTEC, d.o.o. lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev KNOWTEC, d.o.o., ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, KNOWTEC, d.o.o. pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji. Na primer, KNOWTEC, d.o.o. lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Poleg tega lahko KNOWTEC, d.o.o. z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je KNOWTEC, d.o.o. poiskal, katere strani si je ogledali na spletnem mestu KNOWTEC, d.o.o. in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije KNOWTEC, d.o.o. uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih.
Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi KNOWTEC, d.o.o. na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj KNOWTEC, d.o.o., razen če zakon določa oziroma terja drugače.
KNOWTEC, d.o.o. lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.
Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.
v, d.o.o. bo osebne podatke uporabljal za potrebe trženja svojih storitev in ga preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi svoje ponudbe.
Na spletni strani KNOWTEC, d.o.o. je mogoče prijaviti zlorabe ali pa podati pripombe in vprašanja. KNOWTEC, d.o.o. rabi uporabnikov naslov elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanja oz. pripombe oz. ga obvesti o ugotovitvah v zvezi z njegovo prijavo. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni.
KNOWTEC, d.o.o. bo uporabnike kontaktiral v primeru, če bo uporabnik posredoval svoje kontaktne podatke in v primeru podanih prijav zlorab, vprašanj ali pripomb.
KNOWTEC, d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako KNOWTEC, d.o.o. drugim ne bo posredoval uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.
KNOWTEC, d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam oseb, katerim so bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo KNOWTEC, d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
KNOWTEC, d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo KNOWTEC, d.o.o. uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij KNOWTEC, d.o.o. ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkril tretjim strankam. KNOWTEC, d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah KNOWTEC, d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku KNOWTEC, d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.
Te podatke KNOWTEC, d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).
V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.
Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

 

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).
Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran KNOWTEC, d.o.o. (s svojega spletnega strežnika KNOWTEC, d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani KNOWTEC, d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani KNOWTEC, d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da KNOWTEC, d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

 

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani KNOWTEC, d.o.o.?

 

KNOWTEC, d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:
začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh KNOWTEC, d.o.o.;
trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke KNOWTEC, d.o.o. lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani KNOWTEC, d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.
Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.
Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, KNOWTEC, d.o.o. pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

 

Piškotki tretjih oseb

 

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko KNOWTEC, d.o.o. kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani KNOWTEC, d.o.o.

 

Sledenje in analiza

 

KNOWTEC, d.o.o. za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma KNOWTEC, d.o.o. uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).
To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. KNOWTEC, d.o.o. teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)

Ime piškotka      Namen                                             Čas piškotka                   Podjetje
_utma                 Statistika ogledov spletne strani    2 leti                              Google Analytics
_utmb                 Statistika ogledov spletne strani    30 minut                        Google Analytics
_utmc                 Statistika ogledov spletne strani    Ob zaprtju brskalnika    Google Analytics
_utmz                Statistika ogledov spletne strani    6 mesecev                      Google Analytics
viewed_cookie_policy  Spremljanje vaše odločitve glede piškotkov 12 mesecev Knowtec d.o.o.

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijskega podjetja, ki jo uporabnik izrecno zahteva. KNOWTEC, d.o.o. za te potrebe uporablja naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke, in za naslednji namen:
piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. KNOWTEC, d.o.o. uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše;
piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje;
V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me na know-tec.com KNOWTEC, d.o.o. uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. KNOWTEC, d.o.o. uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 14-ih dni od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

KNOWTEC, d.o.o. Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika.

Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

Uporaba portala ali aplikacij poteka preko programske opreme in spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. Vsa vsebina na portalu oziroma v aplikacijah je last KNOWTEC in je predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine. Poleg splošnih pogojev urejajo uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij tudi dodatni pogoji, kot tudi vsa druga pisna pojasnila, opombe in podobno na samem portalu oziroma v samih aplikacijah. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev, ki se nanašajo na portal oziroma na vsako posamezno aplikacijo in splošnih pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe so zavezujoči in se mora uporabnik z njimi seznaniti ter jih ob registraciji tudi potrditi. Ob vsaki spremembi pogojev se mora uporabnik seznaniti ter potrditi tudi vsakokrat aktualne pogoje. Ob uporabi portala oziroma aplikacij mora uporabnik sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo portala oziroma aplikacij. Pogoje uporabe lahko sprejme in s tem uporablja portal oziroma aplikacije samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo.

 

Varnost in tretje osebe

KNOWTEC, d.o.o. je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. KNOWTEC, d.o.o. bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

 

Avtorske pravice

 

KNOWTEC, d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah.
Vsebine, ki jih objavi KNOWTEC, d.o.o., je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena KNOWTEC, d.o.o. se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.
V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja KNOWTEC, d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je KNOWTEC, d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.
Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto KNOWTEC, d.o.o.. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo KNOWTEC, d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

 

Spremembe pogojev

 

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Stik z KNOWTEC, d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da KNOWTEC, d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Če želi uporabnik uveljaviti to pravico, naj kontaktira KNOWTEC, d.o.o. na sedežu oziroma po elektronski pošti info@know-tec.com
Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani KNOWTEC, d.o.o. to sporočijo KNOWTEC, d.o.o. na elektronski naslov info@know-tec.com